Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, προκηρύσσει διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Νέος καθαρός χώρος εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ/ «Δ», προϋπολογισμού 247.944,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, και cpv: 45214600-6)

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: ΣΑ Ε 2020ΣΕ01320003

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η-05-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η-05-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του N.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του N.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει σήμερα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Σχετικά Αρχεία

Σχέδια