Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ “Δ”) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Inorganic nanostructuring to the atomic limit via plasma nanotechnology», Έργο 12475, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:

1. προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών συστήματος/συστημάτων εγχάραξης με πλάσμα με επαγωγική σύζευξη, με χωρητική σύζευξη για εγχάραξη υποβοηθούμενη από ιόντα, και για εγχάραξη ατομικής ακρίβειας καθώς και συνδυασμό των παραπάνω τρόπων εγχάραξης (π/υ 596.000,00 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.)

2. προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών ενός συστήματος εναπόθεσης υλικών με δέσμη ηλεκτρονίων (e-beam) και θερμική εξάχνωση (π/υ 300.000,00 €
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.)

3. προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών μιας γεννήτριας αζώτου από αέρα του περιβάλλοντος (π/υ 55.000,00 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.)

4. προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών ενός συστήματος ψύξης κλειστού κυκλώματος νερού (π/υ 9.000,00 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 22520000-1, 42942200-3, 42980000-9, 42943500-3.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (960.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.190.400,00 €) Φ.Π.Α.: 230.400,00 €

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μέσω της υπ’ αριθμ. 34666/17-03-2021 Απόφασης χρηματοδότησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του συμβατικού αντικειμένου είναι το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’.