Θέσεις Εργασίας

Για παλαιότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 :  Μία (1) θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή καινοτομία – Αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών και

Θέση 2 : Μία (1) θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πολιτισμού και επικοινωνίας της επιστήμης με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών».

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : «“Θερμικά φαινόμενα στη νανοκλίμακα σε υλικά χαμηλών διαστάσεων ”».

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο «Διεργασιών νανοτεχνολογίας για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος»

Θέση 2 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο «Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών και οπτοηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων»

Θέση 3 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο «Διεργασιών νανοτεχνολογίας για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος»

Θέση 4 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ης συνεργάτη/-ιδας που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο «Διεργασιών νανοτεχνολογίας για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος»

 

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ής επιστημονικού/-ής συνεργάτη/-ιδας με αντικείμενο την έρευνα και την ανάπτυξη στα μετα-λειτουργικά συστήματα σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού/-ικής συνεργάτη/-ιδας για έρευνα στο πεδίο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι η «Μελέτη υλικών & νανοδομών με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης».

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ης επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/-ιδας με αντικείμενο τον Σχεδιασμό Μικροροϊκών Διατάξεων και Δικτύων Ελέγχου και Ηλεκτρικής/Μικροροϊκής Διεπαφής τους με Συσκευή Ανάγνωσης,

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού/ής επιστημονικού/ής συνεργάτη/τιδας για ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων και πολυμεσικού περιεχομένου.

Θέση 2 : Μία (1) θέση εξωτερικού/ής επιστημονικού/ής συνεργάτη/τιδας υπεύθυνου/ης για ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης φυσικής γλώσσας και κοινωνικών δικτύων.

Θέση 3 : Μία (1) θέση εξωτερικού/ής επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας Software engineer

Θέση 4 : Μία (1) θέση εξωτερικού/ής επιστημονικού/ής συνεργάτη/-ιδας για ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης φυσικής γλώσσας.

Θέση 5 : Μία (1) θέση εξωτερικού/ής επιστημονικού/ής συνεργάτη/-ιδας για ανάπτυξη αλγορίθμων κοινωνικών δικτύων.

Skip to content