Θέσεις Εργασίας

Για παλαιότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Θέση 1 – 2 : Δύο (2) θέσεις οδηγών-συνοδηγών

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Θέση 1 : Μία (1) θέση πτυχιούχου σχολής Θετικών Επιστημών και κατόχου Μεταπτυχιακού διπλώματος στο πεδίο του Περιβάλλοντος ή διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού, με εμπειρία στο γνωστικό πεδίο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων ατμοσφαιρικού αερολύματος και στην εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών για τον επιμερισμό της συνεισφοράς των πηγών ρύπανσης

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών

Θέση 1 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου Επιστημονικού/-ής Συνεργάτη/-ιδας με αντικείμενο την ενδοκυτταρική σηματοδότηση διαμεμβρανικών υποδοχέων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

Θέση 1 : Μία (1) θέση Εξωτερικού/-ής Επιστημονικού/-ής Συνεργάτη/ιδας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση οργανισμών- Σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι.

Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Θέση 1 : Μία (1) θέση Συνεργάτη/ιδας σε θέματα διαχείρισης Ψηφιακής Επικοινωνίας και Marketing και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ικής επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/-ιδας, που θα ασχοληθεί με την ανάλυση αγοράς, την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και επιχειρηματικού μοντέλου, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου SuperClean με πιθανή ίδρυση εταιρείας τεχνοβλαστού (spin-off).

Γραφείο Προέδρου

Θέση 1 : Μία (1) θέση junior fundraiser για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου (Ε-12545)

Θέση 2 : Μια (1) θέση ειδικού/κης συνεργάτη/ιδας για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Θέση 3 : Μία (1) θέση ειδικού/κης συνεργάτη/ιδας στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών στην διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, δημιουργίας και λειτουργίας νέων τεχνοβλαστών.

Skip to content