Το ΕΚΕΦΕ “Δ” προκηρύσσει τη πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ερευνητών/τριών Β’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).

Θέση 1 : Νανοπορώδη υλικά και μεμβράνες για περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη φωτοκατάλυση.

Θέση 2 : Δενδριτικά Πολυμερή – Υγροί Κρύσταλλοι.

Θέση 3 : Υπολογιστικές μέθοδοι προσομοίωσης προηγμένων ιοντικών διαλυτών και μοριακών συστημάτων.

Θέση 4 : Χαρακτηρισμός υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία.

Θέση 5 : Μέθοδοι μοριακής προσομοίωσης σε πορώδη υλικά.

Θέση 6 : Αρχαιομετρία, τεχνολογία αρχαιολογικών υλικών και ανάπτυξη σύγχρονων υλικών αποκατάστασης μνημείων.

Θέση 7 : Ανάπτυξη αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών μοντελοποίησης μοριακών συστημάτων.

Θέση 8 : Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων. 

Θέση 9 : Αρχαιομετρία, με έμφαση στις μελέτες πλάσματος, μετάλλων της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη γεωαρχαιολογία/παλαιοπεριβάλλον.

Θέση 10 : Σύνθεση οργανικών ενώσεων με έμφαση στην ολική σύνθεση βιοδραστικών φυσικών και άλλων προϊόντων και με εφαρμογή στη φαρμακευτική χημεία, στη νανοηλεκτρονική και τις νανοδιατάξεις.

Θέση 11 :  Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, με έμφαση σε υβριδικά υλικά και οξείδια/πολυοξομεταλλικές ενώσεις για εφαρμογές ηλεκτρονικές διατάξεις και φωτοκατάλυση.