Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης τεχνικού/-ης συνεργάτη/-ιδας, με σύμβαση υποτροφίας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «OLED_Lumin_FoodPack – Ανάπτυξη καινοτόμου έξυπνης συσκευασίας επιτόπιας-μη καταστρεπτικής αποτίμησης ποιότητας τροφίμων με εφαρμογή οργανικής φωτονικής στο υλικό συσκευασίας» (Ε-12455) με κωδικό (Τ2ΕΔΚ-04175) MIS 5075103 στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση τεχνικού/-ης συνεργάτη/-ιδας για έρευνα στο πεδίο ανάπτυξης και χαρακτηρισμού οργανικών διόδων εκπομπής φωτός