Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 724η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός/μιας (1) συνεργάτη/-ιδας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΚΥΑ & Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ 616η συν. Δ.Σ. 18-12-2017.

Θέση 1 : Μία (1) θέση συνεργάτη/-ιδας, με αντικείμενο απασχόλησης την καθημερινή καθαριότητα των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ»