Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «OASEES-Open Autonomous programmable cloud appS & smart EdgE Sensors» (Ε-12606) (HORIZON EUROPE)– Grant Agreement No 101092702», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/-ιδος με αντικείμενο υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης σε προγραμματιζόμενα δίκτυα αρχιτεκτονικών σμήνους, μεθόδους κυβερνοασφάλειας με τεχνικές blockchain.

Θέση 2 : Μία (1) θέση επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/-ιδος με αντικείμενο υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης για τη διάχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1: Project Management και WP6: Dissemination, Communication and Business planning