Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του αρ. 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 722η, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Κτιριακή Αναβάθμιση ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ε-12380)- ΠΔΕ/ Απ. 658ης Συνεδρίασης Δ.Σ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης εργασίας/έργου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και τη λήξη του έργου.

Θέση1 : Μία (1) θέση ηλεκτροτεχνίτη/-τρια ΔΕ (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)

Θέση 2 : Δύο (2) θέσεις Πτυχιούχου Μηχανικού ΑΕΙ για ενδυνάμωση του Project Management Office (PMO) και διοικητική υποστήριξη του διαχειριστή – Project Management του έργου κατασκευής νέων κτιρίων του ΕΚΕΦΕ «Δ» (σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΣΗ – 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 10/07/2023