Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και το Απόσπασμα Πρακτικού της 722ης Συνεδρίασης ΔΣ, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός/μιας (1) επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/-ιδας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/ έργου με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Ε-12218) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – ΚΥΑ & Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ 680η συν. Δ.Σ. / 18-3-2021.

Θέση 1 : Μια (1) θέση WordPress Developer