Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκυρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καταλυτικών μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα “νέας γενιάς” και καταλυτών με βάση το σίδηρο για την οικονομικά αποδοτική μετατροπή φυσικού αερίου σε μεταφερόμενα υγρά – NEXT-CAT (MIS 5074653)» Ε-12458 στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση Διδάκτωρα Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Φυσικού με πείρα στην τεχνική Atomic Layer Deposition με πακέτα εργασίας: Ανάπτυξη κεραμικών μεμβρανών CVD επόμενης γενιάς (wp1) & Χαρακτηρισμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση απόδοσης κεραμικών μεμβρανών CVD επόμενης γενιάς με δυνατότητα νανοτεχνολογίας AQCL-CNT (wp2)

Θέση 2 : Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Φυσικού ή Μηχανικού Υλικών με πακέτα εργασίας: Ανάπτυξη κεραμικών μεμβρανών CVD επόμενης γενιάς (wp1) & Χαρακτηρισμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση απόδοσης κεραμικών μεμβρανών CVD επόμενης γενιάς με δυνατότητα νανοτεχνολογίας AQCL-CNT (wp2)

Θέση 3 : Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Φυσικού ή Μηχανικού Υλικών με πακέτα εργασίας: Ανάπτυξη κεραμικών μεμβρανών CVD επόμενης γενιάς (wp1) & Χαρακτηρισμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση απόδοσης κεραμικών μεμβρανών CVD επόμενης γενιάς με δυνατότητα νανοτεχνολογίας AQCL-CNT (wp2)