Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και με την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 719η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός/μιας (1) Μεταπτυχιακού/-ικής συνεργάτη/-ιδας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου / προγράμματος με τίτλο «Accelerator-based Research in Nuclear Astrophysics (ARENA)» (Ε-12540) – Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΚ (ΕΛΙΔΕΚ)– Απόφαση Χρηματοδότησης ΕΛΙΔΕΚ 45983/24-03-2022.

Θέση 1 : Μία (1) θέση μεταπτυχιακού/-ικής συνεργάτη/-ιδας στην Πειραματική Πυρηνική Αστροφυσική.