Το Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Novel metal-organic framework adsorbents for efficient storage of hydrogen (MOST-H2)» (Ε-12557) – Grant Agreement No 101058547, προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για μια (1) θέση επιστημονικού/-ικής συνεργατη/-ιδας, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ικής επιστημονικού/-ικής συνεργάτη/-ιδας με αντικείμενο: Πειραματικές μετρήσεις για την αποτίμηση ροφητικών ιδιοτήτων νανοπορωδών υλικών για εφαρμογές αποθήκευσης υδρογόνου