Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια τρωτότητα της Αν. Κρήτη» (Ε-12637)_το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΕΡΕΥΝΑ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»_{Η με αριθ πρωτ 1380/14-03-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» (ΑΔΑ: 94ΕΤ46Ψ844-ΤΣΥ)}, προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση έργου/εργασίας ορισμένου χρόνου/υποτροφίας τεσσάρων (4)  επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις Θέσεις 1,3 & 4 – δέκα (10) μηνών για τη Θέση 2 με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Επιστήμονα/-ίσας Απόφοιτου/-ης Σχολής Θετικών Επιστημών, με εμπειρία στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της κλιματικής (σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου)

Θέση 2 : Μία (1) θέση Γεωλόγου-Γεωχρονολόγου (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)

Θέση 3 : Μία (1) θέση ενός/μιας μεταδιδακτορικού/-ής υποτρόφου με ειδίκευση στη γεωχρονολόγηση (σύμβαση υποτροφίας)

Θέση 4 : Μία (1) θέση ενός/μιας μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας (σύμβαση υποτροφίας)