Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν.4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 711η, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσων ανάθεσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «JOBS4ALL: STRENGTHENING THE EMPLOYABILITY AND KEY COMPETENCES OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH THE DIGITAL TRANSFORMATION AND MODERNISATION OF YOUTH WORK» (Ε-12546) – (ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Erasmus+/709η συν. Δ.Σ. / 17-06-2022).

Θέση 1 :Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ για Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες και Παραδοτέων σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση 2 : Επιστημονικός Συνεργάτης για την Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες (3D, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματιζόμενα Drones), θεμάτων απασχολησιμότητας και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση 3 : Επιστημονικός Συνεργάτης για την Ανάπτυξη-Υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες (3D, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματιζόμενα Drones), θεμάτων απασχολησιμότητας και Παραδοτέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματαγια νέους και Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.