Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ Βαθμίδας στο ΙΠΤ με γνωστικό αντικείμενο «Μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση σε καινοτόμες εφαρμογές φυσικών επιστημών».