Το  Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / «Κτιριακή Αναβάθμιση ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ε-12380) – Απ. 658ης Συνεδρίασης Δ.Σ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

Θέση 4 : Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Θέση 5 : Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού.