Το  Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Carbon nanotubes for water transport» (Ε-12412) (ΑΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/665η συν. Δ.Σ. / 11/06/2020), προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με την δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του.

Θέση 1 : « Μία θέση συνεργάτη.»