Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «OLED_Lumin_FoodPack – Ανάπτυξη καινοτόμου έξυπνης συσκευασίας επιτόπιας-μη καταστρεπτικής αποτίμησης ποιότητας τροφίμων με εφαρμογή οργανικής φωτονικής στο υλικό συσκευασίας» (Ε-12455) με κωδικό (Τ2ΕΔΚ-04175) MIS 5075103 στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 :  «Μία (1) θέση τεχνικού εργαστηρίου για σύνθεση και χαρακτηρισμό υλικών απαραίτητων για κατασκευή οργανικών διατάξεων εκπομπής φωτός ενσωματωμένων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων.»