Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «VIRTUAL COACHING SERVICES FOR OLDER ADULTS ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: VISOR(273)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

ΘΕΣΗ 1 : Μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής.