Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων επιστημονικών συνεργατών, με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καταλυτικών μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα “νέας γενιάς” και καταλυτών με βάση το σίδηρο για την οικονομικά αποδοτική μετατροπή φυσικού αερίου σε μεταφερόμενα υγρά – NEXT-CAT» (Ε-12458) με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5074653 στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Φυσικού με εμπειρία σε τεχνολογία πολυμερών και στην παρασκευή πολυμερικών μεμβρανών κοίλης ινας νανοσωλήνων άνθρακα ή γραφενίου»

Θέση 2 : «Mία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού με εμπειρία στον σχεδιασμό (gPROMS η Ασπεν) και αριστοποίηση της μονάδων αναμόρφωσης φυσικού αερίου ή διαχωρισμού CO2.»

Θέση 3 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Φυσικού με εμπειρία στην παρασκευή μεμβρανών με Chemical Vapor Deposition και Atomic Layer Deposition»​

Θέση 4 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών ή Φυσικού με εμπειρία σε νανοσωλήνες άνθρακα και γραφένια και την ανάπτυξη χημικών συνθετικών μεθόδων για την χημική τροποποίηση των με οργανικές λειτουργικές ομάδες.»

Θέση 5 : «Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Επιστήμης Υλικών η Φυσικού με εμπειρία σε διεργασίες υδρογόνωσης διοξειδίου του άνθρακα σε μεθανόλη.»