Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής» (Ε-12193) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002772, στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 :  Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο της Πληροφορικής.