Το    Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «AI4COPERNICUS: Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption» (Ε-12447) – Grant Agreement No 101016798, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Mία θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.