Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία (EFOS)» (Ε-12449) με κωδικό (T2EΔK-00350) MIS (ΟΠΣ) 50075085 στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.)

 Θέση 1 :  Μία (1) θέση συνεργάτη στο πεδίο της Χημικής Μηχανικής ή συναφούς πεδίου.