Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΣΝ» (Ε-12149), προσκαλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού, να υποβάλλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης εργασίας, για την εξής θέση:

Θέση 1: Μεταδιδάκτορα (PostDoc) για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο: «Advanced Learning and Perception for Infrastructure Security (ALPIS)».