Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΕΣΤΙΑ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» (Ε-12258) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-03582) ΟΠΣ 5031814 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 & 2: Πληροφορικός Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/TEI