Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE – Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecastings» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο.

Θέση 1: Ειδικότητα Πληροφορικός

Θέση 1: κηρύσσεται άγονη και θα επαναπροκηρυχθεί