Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων» (Ε-11746) – 497η συν. Δ.Σ./24-9-2012, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο.

Θέση 1: Ειδικότητα Απόφοιτος ΑΕΙ – Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών