Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 631η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη / υποψήφιου Διδάκτορα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Low-Cost Carbon Nanotubes Photodetectors LCNTPD (2183)» (Ε-12273) – Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΤ (ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας) – Απόφαση Χρηματοδότησης 157446/Ι2/21.09.2018

Θέση 1: Ειδικότητα Φυσικός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός