Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 636η, προκηρύσσει την πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών» (Ε-10771) Φορέας Χρηματοδότησης ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΙΔΙΩΤΕΣ Απόφαση Χρηματοδότησης 640η συν.Δ.Σ. / 17-04-2019.

Θέση 1: Πτυχίο AEI, Τμήματος Φυσικής ή Θετικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας