ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10218
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ), σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΔΤΕ-ΥΕ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στα πλαίσια των εν εξελίξει Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, «CRe AM- Creativity Research Adaptive roadmap» (Ε-1835) και «Open Educational Ideas & Innovations(OEI2) - towards open idea and innovation sharing for learning, education and training» (Ε-1836), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για συνολικά πέντε  (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στους εξής τομείς:

 • Ανάπτυξη Πλατφόρμας πολλαπλών Domains of Collaborative Space.
 • Ανάπτυξη interactive δικτυακού τόπου με ειδικά domains (user-management, internal cooperation space, file management, Project management) και open source λογισμικό. 
 • Ανάπτυξη συστημάτων σύγχρονης - ασύγχρονης η-μάθησης (e-learning).
 • Διαχείριση e-content – διαμόρφωση open educational content, προσαρμογή e-content (σε διάφορους επιστημονικούς τομείς) για χρήση μέσω E-Learning πλατφόρμας (LMS – LCMS). 
 • Ανάπτυξη Πλατφόρμας αναζήτησης Open Educational Resources (OER). 
 • Ανάπτυξη Πλατφόρμας για Collaborative creation (authoring) of OER (από την ιδέα στην διαμόρφωση τελικού εκπαιδευτικού περιεχομένου).-Διαχείριση (Οικονομική - Διοικητική) Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Θέσεις Εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών :

Α. 3 Θέσεις

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου, Ηλεκτρ. / Μηχ., Μηχ. Η/Υ ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές. Απαραίτητες γνώσεις:

 • Γνώσεις προγραμματισμού σε JAVA, JAVA script, PHP, HTML, XML, HTTP
 • Γνώσεις, εμπειρία σε RDBMS (SQL-ORACLE), My SQL, περιβάλλον LAMP
 • Γνώσεις στην διαχείριση – προσαρμογή multimedia e-content με ειδικά εργαλεία για χρήση e-learning.
 • Γνώσεις στην Ανάπτυξη συστήματος αναζήτησης Open Educational Resources από σχετικά Repositories.
 • Γνώσεις στην μεθοδολογία Ανάπτυξης – Διαμόρφωσης Educational Resources από ομάδες συνεργαζόμενων Authors με χρήση Πλατφόρμας Social Media.
 • Εμπειρία: Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην, Ανάπτυξη – Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων στον τομέα e-learning και στους αναφερθέντες τομείς.

Β. 1 Θέση

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου Ηλεκτρ. Μηχ., Μηχ. Η/Υ, ή Πληροφορικής, απαραίτητα με Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Απαραίτητες γνώσεις:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής – Γερμανικής γλώσσας.
 • Γνώσεις και εμπειρία σε RDBMS, SQL, ORACLE, My SQL, Περιβάλλον LAMP.
 • Γνώσεις και εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη δικτυακού περιβάλλοντος και δικτυακών εφαρμογών, με διαλειτουργική διασύνδεση ετερογενών δικτύων.
 • Γνώσεις στην διαχείριση – προσαρμογή multimedia e-content με ειδικά εργαλεία για χρήση e-learning.
 • Γνώσεις και εμπειρία στην χρήση Πλατφορμών LMS – LCMS με μεγάλο αριθμό χρηστών.
 • Εμπειρία: Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην επιστημονική καθοδήγηση, στη διοίκηση, υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, τουλάχιστον στον τομέα e-learning.

Γ. 1 Θέση

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (BA, ή College BA). Απαραίτητες γνώσεις:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας επιθυμητή.
 • Χρήση προγραμμάτων Η/Υ
 • Εμπειρία: Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμμάτων, κυρίως στον τομέα e-learning και στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων τόσο στο στάδιο προετοιμασίας Προτάσεων, όσο και της υλοποίησής τους.

Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δ. Παππά στο τηλέφωνο 210-6503014 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimitra@dat.demokritos.gr.

Το Ινστιτούτο Π&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δ» διατηρεί το δικαίωμα της μη πλήρωσης ή της μερικής πλήρωσης των παραπάνω θέσεων, εφόσον οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των Έργων, ή και αν οι ανάγκες των Έργων μεταβληθούν.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των έργων(Ε-1835 & Ε-1836),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs459.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά