ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10/12/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 10215
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Desalination by Solar Powered Membrane Distillation: Material and Process Optimization» (SolMeD) (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου που αφορά μία (1) θέση αμειβόμενου μεταδιδακτορικού ερευνητή, διάρκειας (18) περίπου μηνών, με τα εξής προσόντα:

1. Προϋπόθεση η ύπαρξη Διδακτορικού τίτλου σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
2. Απόφοιτος ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης- Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
3. Συνάφεια Διδακτορικής Διατριβής με το αντικείμενο της προκήρυξης - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
4. Εμπειρία σε θέματα τεχνολογιών αξιοποίησης θερμικής ηλιακής ενέργειας - Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
5. Εμπειρία σε θέματα διεργασιών μεταφοράς μάζας και θερμότητας - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
6. Εμπειρία σε θέματα διεργασιών με χρήση μεμβρανών - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-01-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Μ. Μαθιουλάκη , στο τηλέφωνο 210-6503817 και στο e-mail: math@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs458.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf