ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10/12/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 10217

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες» Ε 1799 (αρ.πρωτ. 3765/9-4-2013 – κωδικός πρότασης ERC-14 – απόφαση χρηματοδότησης 6077/31-5-2013) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

1) Μία θέση εξωτερικού συνεργάτη για να υποστηρίξει πειραματικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν κυτταρικές δοκιμασίες ανάλυσης αντιγονοπαρουσίασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο Χημείας ή Βιοχημείας (Βαθμός, 10%)
2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι σε Βιοεπιστήμες (10%)
3. Τουλάχιστον 5 ετής εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται και από τη συμμέτοχη του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (40%):
- Κυτταροκαλλιέργειες
- In vitro βιοχημικές δοκιμασίες και τεχνικές απομόνωσης και ανάλυσης πρωτεϊνών
- Κυτταρικές δοκιμασίες δράσης μικρών φαρμακευτικών ουσιών
- Γνώση πρωτεομικής ανάλυσης και ανοσοκακακρύμνισης πρωτεϊνών
- Γνώσεις χρήσης διατάξεων φασματογράφων μάζας
- Ικανότητα απομόνωσης πεπτιδίων και πρωτεϊνών με HPLC/FPLC.
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, 15%).
5. Δυο συστατικές επιστολές (10%).
6. Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστικών προγραμμάτων ανάλυσης πειραματικών δεδομένων που σχετίζονται με τις παραπάνω τεχνικές (5%).
7. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%).
8. Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προυποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης.

Οι θέση είναι διαθέσιμη άμεσα. Η διάρκεια της σύμβασης έργου θα είναι για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 12 μήνες.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-01-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ευστράτιο Στρατίκο, στο e-mail: stratos@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου , ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs457.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf