ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 3-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10027
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη εκλεκτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών για τη δέσμευση αερίων εκπομπών και διοξειδίου άνθρακα, μέσω καινοτόμου υβριδικής διεργασίας προσρόφησης-διήθησης (Ε-1817), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης.

Τα απαιτούμενα προσόντα και οι συντελεστές βαρύτητας για την κάλυψη της θέσης είναι:

 • Πτυχίο χημείας/χημικής μηχανικής/επιστήμης υλικών (βαθμός πτυχίου*0,5 μόρια)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2 μόρια μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 3 μόρια διδακτορικό δίπλωμα)
 • Εμπειρία στο πεδίο των πορωδών υλικών (2 μόρια)
 • Εμπειρία στην παρασκευή και χαρακτηρισμό υλικών με βάση τον άνθρακα (2 μόρια)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε συναφές αντικείμενο (2 μόρια)
 • Ικανός αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων στο πεδίο των πορωδών υλικών (2 μόρια)
 • Προσωπική συνέντευξη (4 μόρια)

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Τα απαιτούμενα προσόντα και οι συντελεστές βαρύτητας για την κάλυψη της θέσης είναι:

 • Πτυχίο χημείας (βαθμός πτυχίου*0,5 μόρια)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (2 μόρια μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 3 μόρια διδακτορικό δίπλωμα)
 • Εμπειρία στην οργανική σύνθεση (1 μόριο)
 • Εμπειρία στον τομέα της σύνθεσης, χημικής τροποποίησης ιοντικών υγρών καθώς και σε αναλυτικές μεθόδους φυσικοχημικού χαρακτηρισμού τους (3 μόρια)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε συναφές αντικείμενο (2 μόρια)
 • Ικανός αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων στο πεδίο των ιοντικών υγρών (2 μόρια)
 • Προσωπική συνέντευξη (4 μόρια)
To εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο MESL, ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Ε. Κούβελο, τηλ 210 6503973, vkouvel@chem.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1817),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs455.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά