ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9961
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) «NANO-DOLCES - Κρίσιμα Φαινόμενα και Μεταπτώσεις Φάσης σε Υγροκρυσταλλικά Συστήματα με Προσμίξεις Νανοσωματιδίων», (ΕΕ 1752) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ως εξής:

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ / ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ – Χ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «NANO-DOLCES - Κρίσιμα Φαινόμενα και Μεταπτώσεις Φάσης σε Υγροκρυσταλλικά Συστήματα με Προσμίξεις Νανοσωματιδίων» (ΕΕ 1752). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού - Φυσικού     –     Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  2. Διδακτορικό σε Φυσικοχημεία, Βιοφυσική, Υλικά     –     Συντελεστής   Επιβάρυνσης:30%
  3. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις: Θερμιδομετρία, Σκέδαση Ακτίνων-Χ   –   Συντελεστής Επιβάρυνσης:30%
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  5. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  6. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Γεώργιο Νούνεση, στο τηλέφωνο 210-6503857 και στο e-mail: nounesis@rrp.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-12-2013 (δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων της με αριθμ. πρωτ. 015/2013-8483 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι ήδη υπάρχουσες αιτήσεις υποψηφίων παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 260/2013-4146 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Δ/ντή του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας) στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αριθμός έργου (ΕΕ 1752), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs454.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά