ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 2-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9854
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SMARTGATE- Smart Gates for the Green Transistor» (Ε-1671), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα, διάρκειας τριάντα δύο (32) μηνών με καθ’  έτος παράταση.

Ο υποψήφιος θα μελετήσει μια κατηγορία υλικών που είναι γνωστά ως τοπολογικοί μονωτές με στόχο την κατασκευή καινοτόμων ηλεκτρονικών πυλών για τρανσίστορ που θα λειτουργούν με χαμηλή κατανάλωση ισχύος, στα πλαίσια του έργου SMARTGATE (http://www.smartgate-erc.eu).

Ενδεικτικά, το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής είναι:

“Επιταξιακή ανάπτυξη δομών AlN/Bi2Se3 με τη μέθοδο της επιταξίας με μοριακές δέσμες (ΜΒΕ) και μελέτη των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων”

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Προσόντα υποψηφίου

  • Υποχρεωτικά
    • Να έχει βασικό πτυχίο Φυσικού από ΑΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίου Φυσικού από ΑΕΙ αλλοδαπής.
  • Επιθυμητά
    • Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή ισοδύναμου διπλώματος (MSc) σε συναφές με το προτεινόμενο θέμα διατριβής αντικείμενο.
    • Να εχει δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Α. Δημουλά στο τηλέφωνο: 210-6503340 και στο email: dimoulas@ims.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1671), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs453.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά