ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-11-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9837
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΑΚΡΙΤΑΣ – Προηγμένο Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών για Επιτήρηση Συνόρων», που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ / ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Θέση 1: Ενσωμάτωση χημικών αισθητήρων σε μη επανδρωμένα μέσα.

Α/Α

Προσόντα

Συν/της Βαρύτητας

1

Πτυχίο Χημικού

30 %

2

Αποδειγμένη εμπειρία στην ενσωμάτωση χημικών αισθητήρων σε μη-επανδρωμένα εναέρια μέσα

40 %

3

Εμπειρία στη χρήση αυτόματων χημικών αισθητήρων

20 %

4 Καλή γνώση ξένων γλωσσών (δυνατότητα μελέτης και συγγραφής ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων) καθώς και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων
10 %

Θέση 2: Σχεδιασμός και δοκιμές υπολογιστικών συστημάτων για την προστασία συνόρων.

Α/Α

Προσόντα

Συν/της Βαρύτητας

1

Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού

20 %

2

Αποδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και πιστοποίηση μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων

30 %

3

Εμπειρία σε θέματα προστασίας συνόρων

10 %

4

Εμπειρία σε συστήματα ασφάλειας μεγάλης κλίμακας γεγονότων

30 %

5

Καλή γνώση ξένων γλωσσών (δυνατότητα μελέτης και συγγραφής ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων) καθώς και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων

10 %

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αθανάσιο Σφέτσο, στο τηλέφωνο 210-6503403 και στο e-mail: ts@ipta.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες, η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs452.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά