ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:28-11-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9827
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος T-NOVA «Network Functions as-a-Service over Virtualised Infrastructures», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως και τριάντα έξι (36) μήνες, ως εξής:

Θέση 1

  • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Επιστήμης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, με εξειδίκευση στα ασύρματα δίικτυα επικοινωνιών. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε κατανεμημένα συστήματα και ιδεατά δίκτυα, σε ασφάλεια δικτύων, καθώς και σε διαχείριση δικτυακών πόρων.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

Θέση 2

  • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Επιστήμης Πληροφορικής, με εμπειρία σε τεχνικές κωδικοποίησης βίντεο και σε μεθόδους μέτρησης ποιότητα εικόνας και βίντεο. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάπτυξη web, windows  και android εφαρμογών σε java, C#, PHP, C++ καθώς και σε βάσεις δεδομένων SQL-SERVER και MYSQL.
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 και στο email: kourtis@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακτωνύμιο του έργου T-NOVA, η θέση που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs451.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά