ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:28-11-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9810
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων για ασφαλή παραγωγή τροφίμων» (Ε-1791) και με Κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN343, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μια  (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός χημικών αισθητήρων νανο-σωματιδίων» Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Φυσικός κάτοχος Msc στην Μικροηλεκτρονική σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση των διαδικασιών καθαρού χώρου για την κατασκευή και χαρακτηρισμό αισθητήρων από πυρίτιο. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, κατά προτίμηση Φυσικού (μέχρι 2 μόρια αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας) 
  • Msc στην Μικροηλεκτρονική (μέχρι 2 μόρια αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας)
  • Εμπειρία στις διαδικασίες καθαρού χώρου (μέχρι 3 μόρια)
  • Εμπειρία στην κατασκεύη και χαρακτηρισμό αισθητήρων πυριτίου  (μέχρι 3 μόρια)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χατζανδρούλη Σταύρο, stavros@imel.demokritos.gr (τηλ. 210-6503224)

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1791),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs449.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά