ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 28-11-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9809
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και χρήση ήπιων διεργασιών για την κατασκευή μοριακών ηλεκτρονικών διατάξεων» (Ε-1769), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μια  (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Φυσικού ή Χημικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλης συναφούς ειδικότητας στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη ήπιων διεργασιών κατασκευής μοριακών ηλεκτρονικών διατάξεων». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει προηγούμενη εμπειρία στη χρήση συστημάτων λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Σχεδιασμός πρωτότυπων μοριακών ηλεκτρονικών διατάξεων (40%)\
  • Χαρακτηρισμός πρωτότυπων μοριακών ηλεκτρονικών διατάξεων (40%)
  • Εμπειρία στη χρήση συστημάτων λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης (20%)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Ν. Γλέζο στο τηλέφωνο 210-6503236 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: glezos@imel.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1769),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs448.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά