ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 27/11/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 9811
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»  «Ο ρόλος της ακετυλομεταφοράσης Τip60 στη ρύθμιση γονιδίων του μεταβολισμού που ελέγχονται από το κιρκαδικό ρολόι και σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο» (Ε-1696), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για μια  (1) Θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο θεματικό πεδίο «Ο ρόλος της ακετυλομεταφοράσης Tip60 στη ρύθμιση γονιδίων του μεταβολισμού που ελέγχονται από το κιρκαδικό ρολόι και σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι έμπειρος σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση των απαιτούμενων τεχνικών. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους χωρίς δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

- Πτυχίο Βιολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 20%)
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τομέα της Βιολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 20%)
- Εμπειρία με μελέτη και ανάλυση βιολογικών ρυθμών (βαρύτητα 20%)
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (βαρύτητα 10%)
- Θετικά θα αξιολογηθούν επίσης δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά (βαρύτητα 10%) και η εργαστηριακή εμπειρία με τεχνικές μοριακής βιολογίας, βιοχημείας και κυτταρικών καλλιεργειών (βαρύτητα 20%)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ:

- Βιογραφικό σημείωμα - σε αυτό θα αναφέρονται επίσης ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο υπευθύνων, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές
- Αντίγραφα πτυχίων
- Υπόμνημα μιας σελίδας με την εμπειρία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα. Α. Προμπονά (Τηλ. 210-6503566, e-mail: prombona@bio.demokritos.gr).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (Ε-1696),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs447.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf