ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 27/11/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 9801

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος Αριστεία «COMANA – Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές» (Ε-1737), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μια  (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες.

Η ερευνητική εργασία θα διαρκέσει 12 μήνες. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή παραμέτρων  στα μοντέλα  των μαγνητικών νανοδομών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο Φυσικής (Βαθμός, 15%)
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Νανοδιατάξεις, Μικροσυστήματα (10%)
3. Εμπειρία στις παρακάτω υπολογιστικές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις (50%):
- Προσομοιώσεις Monte Carlo σε νανοσωματίδια
- Υπολογισμούς Ηλεκτρονικής δομής
- Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, (15%).
5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή εμπειρία σε χρήση γλώσσας προγραμματισμού fortran και περιβάλλον Linux (10%).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 6503395, Κ. Τροχίδου και στο e-mail: trohidou@ims.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1737),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs446.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf