ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:19-11-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-9498
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «P.BROCA – Ακραίοι Φαινότυποι καρκίνου μαστού - ωοθηκών: ανάλυση όλων των εξονίων του γονιδιώματος σε περιπτώσεις εμφάνισης σε πολύ νέα ηλικία» - ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ), (Ε-1740), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

- 1 θέση Μεταδιδακτορικού-ης ερευνητή-τριας με διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία ή Γενετική και εμπειρία στη γενετική ανάλυση κληρονομικών συνδρόμων προδιάθεσης στον καρκίνο. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση υπολογιστών και Αγγλικής γλώσσας (συγγραφή επιστημονικού κειμένου - παρουσιάσεις). (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου, 24 μήνες).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή συναφών επιστημών (10%)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Βιολογία - Γενετική (10%)
  • Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία - Γενετική  (30%)
  • Εμπειρία στη γενετική ανάλυση κληρονομικών συνδρόμων προδιάθεσης στον καρκίνο (30%)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (δυνατότητα μελέτης και συγγραφής ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων) καθώς και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (20%).

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέχρι 06-12-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Δρακούλη Γιαννουκάκο, στο τηλέφωνο 210-6503936 και στο e-mail: yannouka@rrp.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου , ο κωδικός έργου ,  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs445.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά