ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 25/10/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 8725
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «PREPARE- Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe» (Ε-1768), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τρείς (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα υπολογιστικής μοντελοποίησης ατμοσφαιρικής διασποράς επικίνδυνων ρύπων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 - Πτυχίο θετικών επιστημών ή δίπλωμα μηχανικού
 - Εμπειρία σε μοντέλα τύπου Euler ή/και Lagrange
 - Ανάπτυξη λογισμικού/προγραμματισμός

Επιθυμητά προσόντα

- Μεταπτυχιακό / διδακτορικό δίπλωμα
- Εμπειρία σε μοντελοποίηση έκθεσης/δόσης
- Εμπειρία σε μεθοδολογίες αφομοίωσης δεδομένων (data assimilation)
- Εμπειρία σε μοντελοποίηση ατμοσφαιρικής διασποράς σωματιδίων

Μία (1) θέση Έρευνας σε αναπαράσταση γνώσης και σημασιολογική ανάκτηση πληροφορίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναπαράστασης γνώσης, ανάκτησης πληροφορίας και τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού
- Εμπειρία στην υλοποίηση και τον τεχνικό συντονισμό έργων έρευνας & ανάπτυξης και στην συγγραφή παραδοτέων
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

- Εμπειρία στην ανάπτυξη σημασιολογικών μοντέλων, και ειδικά σε εφαρμογές σημασιολογικής ανάκτησης πληροφορίας.

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ανάκτησης πληροφορίας και διεπαφών ανθρώπου-υπολογιστή.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε Java, C/C++
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

- Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών και ειδικά σε περιβάλλον Linux και στην χρήση του Git ή άλλου συστήματος  code versioning.
- Εμπειρία στην χρήση του Liferay και του Lucene/Solr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Σπυρίδωνα Ανδρονόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503426 και στο e-mail: sandron@ipta.demokritos.gr  (Θέση 1) και με τον Δρα Ευάγγελο Καρκαλέτση στο e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr (Θέσεις 2 και 3).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης , ο αριθμός έργου (E-1768) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs444.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf