ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228

 

Αγ.Παρασκευή: 01-11-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8926
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου ΔΡΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Συνεργασία 2011» με τίτλο «ΜΑRIPAINTS-Καινοτόμα Αυτοΐάσιμα Οικολογικά Υφαλοχρώματα με Αντιδιαβρωτική και Αντιβιοεπιστρωτική Δράση » ΕΕ-1808   (Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 441/21-2-2013) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις, διάρκειας δώδεκα (18) μηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα Χημικού με γνώσεις πάνω στα υλικά και στη σύνθεση υβριδικών ανόργανων-οργανικών νανοδοχείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

 • Σχετικό Πτυχίο (20%)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χημεία, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών» που να παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικού σχολής χημικής κατεύθυνσης (20%)
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, σύνθεση και πλήρη χαρακτηρισμό οργανικών και ανόργανων νανο- και μικρο- δομών καθώς και στη μελέτη βακτηριακής δραστηριότητας (προσωπική συνέντευξη, 30%)
 • Βασικές γνώσεις χημείας και μικροβιολογίας (5%)
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον χημικού εργαστηρίου (5%)
 • Δύο συστατικές επιστολές (10%)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (δυνατότητα μελέτης και συγγραφής ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων) καθώς και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (Origin, MS Office, ChemDraw κ.ά) (10%).

2. Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα Mηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού η Χημικού με γνώσεις πάνω στα υλικά και εμπειρία στην ηλεκτροχημεία καθώς επίσης και στη σύνθεση και εναπόθεση υβριδικών ανόργανων-οργανικών επιστρώσεων πάνω σε κράματα μετάλλων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

 • Σχετικό Πτυχίο (20%)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χημικού η Φυσικού» που να παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικού σχολής θετικών επιστημών (20%)
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, σύνθεση και πλήρη χαρακτηρισμό οργανικών και ανόργανων νανο- και μικρο- δομών καθώς και σε επιταχυνόμενες μεθόδους μελέτης της φθοράς όπως: μέθοδος Tafel και μέθοδος φασματοσκοπίας σύνθετης ηλεκτροχημικής αντίστασης (προσωπική συνέντευξη, 30%)
 • Βασικές γνώσεις χημείας και ηλεκτροχημείας (5%)
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον χημικού εργαστηρίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (5%)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (δυνατότητα μελέτης και συγγραφής ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων) καθώς και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (Origin, MS Office, ChemDraw κ.ά) (10%).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-11-2013 στο email gkordas@ims.demokritos.gr (υπεύθυνος κ. Γ. Κόρδας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-6503301 και στο email gkordas@ims.demokritos.gr  (υπεύθυνος κ. Γ. Κόρδας).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης , ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs443.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά