ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8710
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήρίο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «AIRUSE - Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe» (Ε-1761) και «ENTEC- Enhancing the capasity for Environmental Technology and Climate Research» (Ε-1763) , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12 ) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα εξής προσόντα:

Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου και πενταετούς τουλάχιστον Μεταδιδακτορικής ερευνητικής εμπειρίας.

  • Ερευνητική εμπειρία στη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων ατμοσφαιρικού αερολύματος  και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
  • Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές βαθμονόμησης διατάξεων μελέτης ατμοσφαιρικού αερολύματος, ανάλυσης χρονοσειρών μετρήσεων,
  • Εκτενής εμπειρία στη εκπόνηση ερευνητικών προτάσεων, τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και τη συγγραφή των σχετικών περιοδικών και τελικών τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων.
  • Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Ελευθεριάδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  elefther@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  στη  διεύθυνση   www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης , ο αριθμός των έργων (E-1761) και (Ε-1763 ) αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs442.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά