ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8709
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «AIRUSE - Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe » (Ε-1761), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12 ) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα εξής προσόντα:

Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, πενταετούς τουλάχιστον  εμπειρίας  στην

- Υποστήριξη και διαχείριση περιβαλλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων
- Οικονομοτεχνική διαχείριση Ευρωπαικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. LIFE+, INTERREG)

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Ελευθεριάδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  elefther@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  στη  διεύθυνση   www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ,ο αριθμός του έργου (E-1761) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs441.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά