ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8708
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Περιβαλλοντικές & Ενεργειακές Εφαρμογές» (Ε-1815) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων δράση "ΚΡΗΠΙΣ", προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας δεκαπέντε (15 ) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα εξής προσόντα:

Αντικείμενο Θέσης

Μία θέση Μεταπτυχιακού Επιστήμονα που θα απασχοληθεί με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση μεθοδολογιών δειγματοληψίας ατμοσφαιρικού αέρα και ραδιενεργού εναπόθεσης και την ανάπτυξη συστήματος χαρακτηρισμού ραδιενεργού αερολύματος και άμεσης απόκρισης για έκτακτα συμβάντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο πολυτεχνικής Σχολής ή σχολής Θετικών Επιστημών (βαθμός, 20%).

2. Βασικές γνώσεις Πυρηνικών Αναλυτικών Τεχνικών με εφαρμογές στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (20%)

3. Εμπειρία/εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο (Σεμινάρια, Θερινά σχολεία) (20%).

4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, (15%).

5. Δύο συστατικές επιστολές (15%)

6. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ΜS Office, Προγρ/των σχεδίασης, κ.α.) (20%).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Ελευθεριάδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  elefther@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  στη  διεύθυνση   www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ,ο αριθμός του έργου (E-1815) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs440.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά