ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22/10/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-8623
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου  «LOVE FOOD-Love wave fully integrated Lab-on-Chip platform for food pathogen detection» (Ε-1727).  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών, ο οποίος θα αναλάβει τον χειρισμό ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παρατήρηση δομών. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε χρήση ή/και συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι 2 έτη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 08-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Α.Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264 και στο e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης , ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs438.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf