ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8392
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «C2Learn -Creative Emotional Reasoning Computational Tools Fostering Co-Creative in Learning Processes» (Ε-1753), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με δυνατότητα παράτασης,  με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών προσωποποίησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Εμπειρία σε εφαρμογές προσωποποίησης και μοντελοποίησης χρήστη ( user modeling )
- Εμπειρία σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, γλώσσα προγραμματισμού Java, REST APIs, JQuery Framework, CSS, HTML.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

- Γνώση για παραμετροποίηση Tomcat Server
- Εμπειρία σε έργα ανοιχτού κώδικα και αντίστοιχες ροές συνεργατικής συνεισφοράς (π.χ., github workflows).
- Προϋπηρεσία σε διαχείριση ομάδων έργων (Project team management )

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1753), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Β. Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs437.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά