ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8482
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΕΙ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Aπόφοιτοι ΑΕΙ - πτυχιούχοι του τμήματος Χημείας - Συντελεστής Βαρύτητας:30%
 2. Kάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) στη Χημεία Περιβάλλοντος - Συντελεστής Βαρύτητας:10%
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Ραδιοοικολογίας - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 4. Εργαστηριακή εμπειρία σε χημικές/ραδιοχημικές αναλύσεις, σε μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος - Συντελεστής Βαρύτητας:35%
 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα - Συντελεστής Βαρύτητας:5%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ελένη Φλώρου στο e-mail: eflorou@ipta.demokritos.gr

ΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΕΙ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Η΄ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Aπόφοιτοι ΑΕΙ - πτυχιούχοι Φυσικοί ή Φυσικοί Εφαρμογών - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ιοντιζουσών ακτινοβολιών Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μετρήσεις γάμμα-φασματομετρίας Συντελεστής Βαρύτητας:40%
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία και σε υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσης στη γάμμα-φασματοσκοπία Συντελεστής Βαρύτητας:20%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ελένη Φλώρου στο e-mail: eflorou@ipta.demokritos.gr

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Διδακτορικό δίπλωμα σε ασφάλεια ή/και επικινδυνότητα τεχνολογικών συστημάτων -  Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 2. Εμπειρία σε ποσοτική εκτίμηση κινδύνου, ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, ανάλυση αναδυόμενων κινδύνων (καινοτόμες τεχνολογίες / υλικά), συστημική ανάλυση ή/και αξιοπιστία συστημάτων - Συντελεστής Βαρύτητας:30%
 3. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά προγράμματα - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
 4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 5. Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας:10%
 6. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και γνώσεις προγραμματισμού - Συντελεστής Βαρύτητας:5%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ευτυχία Μαρκουλάκη, στο τηλέφωνο 210-6503743 και στο e-mail: emarcoulaki@ipta.demokritos.gr

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών - Συντελεστής
  Βαρύτητας:10%
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης σε θέματα ενέργειας - Συντελεστής
  Βαρύτητας:10%
 3. Εμπειρία/εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 4. Γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
 5. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον.
  Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς
  κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
 6. Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
 7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας:10%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Ανδρέα Οικονομόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503728.

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές και δίπλωμα εξειδίκευσης σε σχολή επιστημών υγείας   
  (Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής) - Συντελεστής Βαρύτητας:35%
 3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας:25%
 4. Εργαστηριακή εμπειρία σε καλλιέργεια κυττάρων, μελετών συγγένειας σε υποδοχείς,   
  εσωτερίκευσης και μελετών σε πρότυπα πειραματόζωων - Συντελεστής Βαρύτητας:25%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Θεοδοσία Μάινα - Νοκ, στο τηλέφωνο 210-6503908 και στο e-mail: maina_thea@hotmail.com

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs436.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά